Baanreglement

Algemeen
Voor jou, voor mij, voor allemaal. Aanwijzingen van het bestuur, parkbeheerder, barmedewerkers en commissies worden spontaan en direct opgevolgd.

Definities
Weekdagen: van maandag 0.00 uur tot en met vrijdag 24.00 uur.
Weekend: van zaterdag 0.00 uur tot en met zondag 24.00 uur.
Vakanties: alle schoolvakanties zoals die gelden voor het lager en middelbaar onderwijs in onze regio.

Auto’s en fietsen
Auto’s dienen in de aangegeven vakken te parkeren en fietsen in de daarvoor bestemde rekken te worden geplaatst.

Banen
Op en rond de banen dient men zich zo te gedragen dat anderen daar geen last van ondervinden dus:

 • niet over hekken klimmen
 • niet door het plantsoen lopen
 • geen honden los laten lopen.

 

Recht op gebruik van de banen
Alleen spelers die via de vereniging lid zijn en een geldig KNLTB pasje voor het betreffende speeljaar hebben ontvangen, zijn gerechtigd gebruik te maken van de banen.
Als uitzondering geldt hierop:

 • deelnemers aan toernooien en competitiewedstrijden en groepen personen die gezamenlijk één of meer banen hebben gehuurd,
 • natuurlijke personen die een introductiepasje hebben gekocht,
 • een KNLTB lid van maximaal 17 jaar, dat speelt met een lid van de vereniging van maximaal 17 jaar op weekdagen tot 19.00 uur, in het weekend als er geen activiteiten zijn en tijdens schoolvakanties.

Indien speelgerechtigden gelegenheid geven voor ongeoorloofd gebruik (bijvoorbeeld spelen met personen zonder geldig pasje of het persoonlijke pasje uitlenen), zich ongeoorloofd toegang verschaffen tot de accommodatie, zich niet houden aan het speel- en gebruiksreglement of zijn geschorst door de vereniging of de KNLTB, verliezen per direct hun speelrecht en kan de toegang tot het tennispark ontzegd worden.

Regels voor het gebruik van de banen
Alle banen worden voor het spelen als gelijkwaardig aangemerkt. Dat betekent dat er geen spelers/speelsters van de baan kunnen worden gezet op het moment dat er nog banen vrij zijn en bespeelbaar zijn. Niet bespeelbaar zijn banen waarop niet kan worden gespeeld vanwege weersomstandigheden zoals wateroverlast, sneeuw, vorst of tijdens onderhoudswerkzaamheden.

De volgorde van speelvorm
De banen worden gebruikt voor verschillende doeleinden. In de volgende volgorde zijn de [bespeelbare] banen beschikbaar:

 • reguliere competitie
 • open toernooien
 • clubactiviteiten
 • trainingen
 • interne toernooien
 • andere competitievormen
 • vrij spelen.

Er wordt naar gestreefd om speelvormen in een vroegtijdig stadium op elkaar af te stemmen. Steeds wordt geprobeerd om tijdens de competitie of toernooien tenminste één of meerdere banen beschikbaar te houden voor vrij spelen. Desondanks kan het voorkomen dat op bepaalde momenten er geen of beperkt banen beschikbaar zijn voor vrij spelen. Dat betekent in het algemeen tijdens de competitie op woensdag- en zaterdagmiddag en tijdens interne toernooien op vrijdagavond of zondag en tijdens open toernooien tijdens de avonduren.

Het bestuur kan bepaalde banen reserveren voor clubactiviteiten, zoals koffie-tennis of TOSS-avonden.

Het gebruik van de banen
Voor het gebruik van de banen voor vrij spelen geldt een afhangsysteem. Op weekdagen geldt dat junioren tot en met 15 jaar in de avonduren na 20.00 uur niet mogen afhangen en spelen. Als de junioren voor 20.00 uur zijn begonnen dan mogen zij hun speeltijd in ieder geval afmaken.
Voor het afhangen van de banen worden spelers/speelsters vanaf 16 jaar tot de senioren gerekend. Combinaties van twee of drie junioren tot en met 15 jaar met een of twee senioren gelden als junioren.

Speeltijden
60 minuten voor enkel- en dubbelspel.

Trainings-, competitie- en toernooibanen

Banen die nodig zijn voor training, competitie en toernooi worden via het systeem gereserveerd en kunnen dus niet worden afgehangen. Indien een baan voor dit doel gereserveerd niet gebruikt wordt, kan men in overleg treden met de trainer of toernooileider om alsnog over de baan te kunnen beschikken. Via het systeem dient deze baan dan door bevoegde persoon vrijgegeven te worden.

Baanonderhoud
Het baanonderhoud vindt in principe plaats op dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur. Doch op verzoek van de baanbeheerder moet de baan vrij gemaakt worden voor eventuele werkzaamheden buiten deze tijden.

Introductie tijdens openingstijden van paviljoen
Als het paviljoen open is zijn aan de bar introductiepassen te verkrijgen voor niet-leden à € 2,50 per stuk. De beheerder zal dan met een anonieme pas de baan afhangen op het elektronisch afhangbord. Deze pas is geldig voor één dag; de beheerder kan gevraagd worden meerdere keren af te hangen. In bijzondere gevallen kan een tijdelijke pas worden afgegeven voor de introducé. Er dient dan een borg betaald te worden van € 10 per pas.

De introductiepassen zijn alleen geldig:

 • op maandag t/m donderdag van 7.00 tot 19.00 uur,
 • vrijdag de gehele dag en in het weekend, mits er geen evenementen van de vereniging plaatsvinden
 • tijdens vakantieperioden op alle dagen (ook ’s avonds), mits er geen evenementen van de vereniging plaatsvinden;
 • indien per introducé wordt samen gespeeld met minimaal één lid van de vereniging;
 • indien niet meer dan 10 maal per jaar door deze introducé een introductiekaart is gebruikt.

Baangebruik derden
Er is sprake van baangebruik derden, indien gespeeld wordt op een baan met meer dan 2 introducés. Daarbij wordt onderscheiden:

 • Baangebruik van 1 baan door een lid van de vereniging voor 4 personen voor € 10 per uur.
 • Baangebruik van meerdere banen door derden voor een toernooi voor € 12,50 per uur. Hiervoor gelden aparte voorwaarden en afspraken. Neem hiervoor contact op met  de technische commissie.

Schoenen
Op de banen dient men tennisschoenen [vlakke zolen, zonder hakken] of specifieke kunstgrastennisschoenen te dragen.

Paviljoen en kleedkamers
Het is niet toegestaan in het paviljoen, de kleedkamers en overige ruimten te roken.
Het is ook niet toegestaan om zich zonder toestemming van barpersoneel en/of bestuur achter de bar, in de bestuurskamer of in de opslagruimten te begeven.
Tegen vernieling en overige vormen van baldadigheid zal streng worden opgetreden en eventuele kosten zullen worden verhaald.
Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal. Dus laat geen waardevolle voorwerpen en geld in de kleedkamers of in het paviljoen achter.

Verlichting
Als na het spelen de baan niet is afgehangen, worden gebruikers geacht de lampen zelf uit te doen. Let hierbij ook op de spelers op andere banen waar de lampen voor branden.
Verlichting op de banen gaat om ca 22.50 uur automatisch uit.
Tijdens toernooien en competities gelden andere tijden. Zie verder de mededelingen van de toernooi- of competitieleiding.

Wijzigingen
Wijzigingen en andere mededelingen zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 74 242 2424

TC Park Veldwijk

Kuipersdijk 32
7552 BJ Hengelo

KVK-nummer

8102056